RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych

– klauzula informacyjna –

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochrony danych),zwanego w dalszej części niniejszej klauzuli “RODO”, w związku z treścią art. 13 ww. rozporządzenia informuję, że Prywatna Praktyka Lekarska Michał Marciniak przetwarza Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie usług prawnych na wskazanych poniżej zasadach:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Michał Marciniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Prywatna Praktyka Lekarska Michał Marciniak z siedzibą we Wrocławiu. Dane kontaktowe administratora są następujące:

siedziba :

Uczniowska 29/29

52-222 Wrocław

Poland

adres e-mail: cannatherapypl@gmail.com

II. Przetwarzanie danych osobowych, odbywać się będzie jedynie w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług medycznych (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i w celach statystycznych (art. 6 ust 1 lit f RODO), a także w celu realizacji przez Administratora obowiązków wnikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

W przypadku kierowania do Administratora zapytań za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie cannatherapy.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: cannatherapypl@gmail.com, Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie– podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wówczas Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

IV. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy, a którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania, innym podmiotom, co do których obowiązek przekazywania danych wynika z przepisów prawa, np. sądom, prokuraturze, komornikom, podmiotom świadczącym na rzez Administratora usługi księgowe, hostingowe, informatyczne oraz nowych technologii, kontrolne, windykacyjne, dostarczające przesyłki kurierskie oraz pocztę.

V. Typowymi kategoriami przetwarzania danych są m.in.: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres korespondencyjny, inne dane kontaktowe, w tym adres e-mail, informacje przekazane lekarzowi niezbędne do świadczenia pomocy medycznej. Przy wypełnieniu formularza kontaktowego podają Państwo następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, opis stanu faktycznego.

VI. Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji zawartej umowy o świadczenie usług medycznych. Przechowywane mogą być jednak do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających ze świadczonych na Państwa rzecz usług lub do momentu wygaśnięcia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jeżeli umowa o świadczenie usług medycznych nie zostanie zawarta, a dane osobowe zostały przez Państwa podane w korespondencji e-mailowej lub przez formularz kontaktowy, dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia wymiany korespondencji.

VII. Mają Państwo prawo do:

a)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)prostowania (poprawienia) swoich danych,

c)usunięcia danych

d)ograniczenia przetwarzania danych,

e)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) przenoszenia danych,

g)wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

h)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli podstawę przetwarzania stanowi wyrażenie zgody).

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia, co do przetwarzania Państwa danych osobowych można zgłaszać pisemnie na adres siedziby bądź elektronicznie na adres: cannatherapypl@gmail.com.

VIII. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jest jednak koniecznym warunkiem zawarcia oraz prawidłowej realizacji zawartej umowy.

IX. Administrator informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, a Państwa dane nie będą profilowane.